E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Akut İntoksikasyonlar: Retrospektif Değerlendirme
Acute Intoxications Admitted to Intensive Care Unit: Retrospective Evaluation
Ayhan Kaydu, Ferit Akil, Esref Arac, Ozgur Yilmaz, Erhan Gökcek, Yakup Aksoy, Cem Kıvılcım Kaçar


2.
Idiopatik Uveit Hastalarında Çölyak Hastalığı Antikor Sıklığı
Celiac Disease Antibody Frequency in Idiopathic Uveitis Patients
Rıdvan Mercan


3.
Ötroid Nodüler Guatrın Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi
Effect of Euthyroid Nodular Goiter on Anxiety and Depression
Ferit Akıl, Ahmet Üzer, Akif Deniz, Muhammed Ayral, Serkan Dedeoğlu, Eşref Araç, Mehmet Güven, Ayhan Kaydu


4.
Şiddetli akut pankreatite bağlı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite ve klinik prognozda CT şiddet indeksi, APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of CT severity index, Ranson and APACHE II and Ranson scores for clinical course and mortality in mechanically ventilated patients depend to severe pancreatitis
Gürhan Adam, Erdem Koçak, Celal Çınar, Füsun Adam, Canan Bor, Mehmet Korkmaz, Mehmet Uyar


5.
Farklı tek eğe sistemlerinin kullanımına bağlı olarak apikalden taşan debrisin değerlendirilmesi
Evaluation of the apically extruded debris associated with the use of different single-file systems
Ozgur Genc Sen, Esin Özlek


6.
Şiddetli Depresyonda Nesfatin-1 ve Ghrelin Hormonunun İncelenmesi
Examining Nesfatin-1 and Ghrelin Hormone in Severity of Depression
Sermin Algül, Özlem Ergül Erkeç, Mehmet Kara, Bilge Kara, Oğuz Özçelik


7.
Sekundum ASD Kapatılmasında Taze Otolog Prikardiyal Yama Kullanımı
Fresh Autolog Pericardial Patch Closure in Secundum Atrial Septal Defect
Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih Aydın, İbrahim Halil Altıparmak, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz


8.
Unilateral Mandibular Koronoid Hiperplazisi Olgularının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Investigation of Unilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia Cases Using Cone Beam Computed Tomography
Ersen Bilgili


9.
Süt sağma ile ilişkili karpal tünel sendromu
Milking-related carpal tunnel syndrome
Ece Özdemir Öktem, Emine Eda Kurt, Aysu Yetiş, Burç Esra Şahin


10.
Variköz venleri olan hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı
Prevalence of the genetic mutations in patients with varicose veins
Meral Ekim, Hasan Ekim


11.
Platelet Dağılım Genişliği ile Papiller Troid Kanseri İlişkisi
Relationship Between Platelet Distribution Width and Papillary Thyroid Cancer
Özkan Yılmaz, Remzi Kızıltan


12.
2010-2014 yılları arasında Van ilinde otopsisi yapılmış 65 yaş üstü ölümlerin retrospektif olarak incelenmesi
Retrospectively analysis of deaths of persons above 65 years of age which autopsied in Van city of Turkey among 2010 and 2014 years
Yavuz Hekimoğlu, Erhan Kartal, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer


13.
Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağkalım üzerine etkisi
The Affect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Distant Metastasis and Disease Specific Survival in Patients Who Underwent Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma
Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Yaşar Bedük


14.
Laparoskopik Kolesistektomide Endobag Kullanımının Port Yeri Enfeksiyonuna Etkisi
The Effect of Endobag Usage on Port Site Infection During Laparoscopic Cholecystectomy
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Aslı Kiraz, Umut Ercan, Yılmaz Akgün


15.
Acil servise başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Üçüncü basamak tek merkez deneyimi
The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience
Hatice Yılmaz Doğru, Gülseren Oktay, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, İlhan Bahri Delibaş, Mehmet Esen


16.
Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of relationship between disability rates and age and gender
Yavuz Hekimoğlu, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yasin Etli, Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer


17.
Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız
The Outcomes of Our Viscocanalostomy In The Middle and Long Term
Muhammed Batur, Erbil Seven, Aydın Yıldız, Serek Tekin, Tekin Yaşar


DERLEME
18.
Şilotoraks’ın Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Evaluatıon of Chylothorax: Etiology, Clınıcal Symptoms, Diagnosıs and Treatment Methods
Ufuk Çobanoğlu, Selami Ekin, Özgür Kemik


19.
Malign Plevral Efüzyonlar: Tanı ve Tedavi
Malignant Pleural Efusions: Diagnosis and Treatment
Ufuk Çobanoğlu, Remzi Kızıltan, Özgür Kemik


20.
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri
Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip
Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner


OLGU SUNUMU
21.
Otistik Bulguların Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
A Case Of Kabuki Syndrome Accompanied by Autistic Symptoms
Erman Esnafoglu, Elif Yaman


22.
Travmatik Üretral Kateterizasyona Bağlı Fournier Gangreni’nin Tedavi Yönetimi
Management Of Fournier’s Gangrene Secondary To Traumatic Urethral Catheterisation
Abdullah Gul, Serdar Aykan


23.
Dev Mesane Taşına Bağlı Spontan Mesane Perforasyonu: Olgu Sunumu
Spontaneous Bladder Perforation Due to Giant Bladder Stone: A Case Report
Remzi Salar, Engin Özbay, İsmail Karlıdağ, Emrullah Durmuş, Halil Felat Öncel, Ekrem Özyuvalı, Serkan Yenigürbüz, Metin Yalçın

Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale