E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kardiyovasküler Otonomik Nöropatili Diabetes Mellitus Olgularında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 1999; 6(4): 20-24

Kardiyovasküler Otonomik Nöropatili Diabetes Mellitus Olgularında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının İncelenmesi

Y. Zeki Çelen1, İsmet Önderışık2, Vahap Okan2, Erkan Özbay1, Sabri Zincirkeser1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep

Diabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonomik nöropati (KON) ve sol ventrikül disfonksiyonu sık görülen komplikasyonlar olup mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde artırmaktadır. Çalışmamızda, KON tutulumu olan diabetes mellituslu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarını incelemeyi amaçladık. Olgular kardiyovasküler yönden asemptomatikti. Araştırmamızı iki grup üzerinde yaptık. Birinci grup, insülin bağımlı olmayan ve otonom fonksiyon testlerinde kardiyovasküler otonom nöropati tutulumu olduğu tespit edilen 60 hastadan (ort. yaş 53.28 ? 9.56 yıl), ikinci grup (kontrol grubu) ise 30 sağlıklı kişiden (ort. yaş 51.35 ? 8.61 yıl) oluşmaktaydı. Radyonüklid ventrikülografi yöntemi ile tüm olguların sol ventrikül fonksiyonları incelendi. Sol ventrikül sistolik disfonksiyon oranı birinci grupta % 8, ikinci grupta % 3 iken, diyastolik disfonksiyon oranı birinci grupta % 62, ikinci grupta ise % 3 idi. Sistolik disfonksiyon yönünden iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Diyastolik disfonksiyon yönünden iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç olarak, KON tutulumu olan diabetik hastaların sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu yönünden dikkatle takip edilmesi gerektiği ve sol ventrikül fonksiyonlarının incelenmesinde radyonüklid ventrikülografinin kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, kardiyovasküler otonom nöropati, radyonüklid ventrikülografi, sol ventrikül fonksiyonu

Evaluation of the Left Ventricle Functions in Diabetic Patients with Cardiovascular Autonomic System Neuropathy

Y. Zeki Çelen1, İsmet Önderışık2, Vahap Okan2, Erkan Özbay1, Sabri Zincirkeser1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep

Cardiovascular autonomic system neuropathy (CAN) and left ventricular disfunction are often seen complications in diabetic patients, and increase mortality and morbidity. The aim of this study was to observe the functions of the left ventricular in diabetes mellitus patients with CAN. The subjects did not have cardiovascular symptoms, and there were not myocardial ischemia and infarction signs in their electrocardiograms. There were two groups in our study. In the first group there were 60 (mean age 53.28 ? 9.56) diabetes mellitus patients with CAN. In the second group (control group) there were 30 (mean age 51.35 ? 8.61 ) healthy people. In the all subjects, the functions of left ventricle are investigated by radionuclide ventriculography (RNV). The ratio of the patients with left ventricular sistolic disfunction is % 8 in the first group and % 3 in the second group. There was no significant difference between group I and group II in regard to sistolic disfunction (p>0.05). The ratio of the patients with left ventricular diastolic disfunction is % 62 in the first group and % 3 in the second group. There was significant difference between group I and group II in regard to diastolic disfunction (p<0.05). As a result it was concluded that diabetes mellitus patients with CAN should be carefully investigated in regard to left ventricular diastolic disfunction and RNV is a suitable method to evaluate left ventricular functions.

Keywords: Diabetes mellitus, cardiovascular autonomic system neuropathy, radionuclide ventriculography, left ventricular function

Y. Zeki Çelen, İsmet Önderışık, Vahap Okan, Erkan Özbay, Sabri Zincirkeser. Evaluation of the Left Ventricle Functions in Diabetic Patients with Cardiovascular Autonomic System Neuropathy. Van Med J. 1999; 6(4): 20-24
LookUs & Online Makale