E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Enfeksiyonu Sıklığı [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 441-444 | DOI: 10.5505/vtd.2018.37233

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Enfeksiyonu Sıklığı

Serhat Samancı1, Muhammet Köşker1, Muhittin Çelik1, Eşref Araç2
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Kliniği -diyarbakır Türkiye
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut gastroenterit, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada hastanemize akut gastroenterit şikayeti ile başvuran hastalarda rotavirüs sıklığının saptanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ocak 2010- Aralık 2015 yılları arasında akut gastroenterit nedeni ile hastanemize başvuran 0-18 yaş grubu çocuklarda retrospektif olarak hastane yönetiminden onay alınarak yapıldı. Dışkı örnekleri alındıktan hemen sonra steril ve ağzı kapalı kaplarda, mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi. Enzim Immün Assay (EIA) yöntemi (Triturus-Biomerieux) ile çalışılan örneklerin sonuçları, SPSS 13.0 istatistik programında ki-kare analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 55035 olgunun 31842 (%57.8) erkek idi. Olguların 7783 (%14.1)’ünde ishal etkeni rota virüs saptandı. Erkek hastaların %14.2’sinde rotavirüs pozitif olarak saptanırken kız hastalarda bu oran %14.0 idi. Rotavirüs sıklığı açısından her iki cinste istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p >0.05). Rotavirüs enfeksiyonunun 1-6 yaş arası çocuklarda diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm Dünya’da önemli mortalite ve morbiditeye neden olan rotavirüs gastroenteriti, bölgemizde de hala %14 gibi yüksek bir oranda görülmektedir. Etkin bir aşılama programı ile rotavirüs enfeksiyonunun azalabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut Gastroenterit, İshal, Rotavirüs

Frequency of Rotavirus Infection In Children With Acute Gastroenteritis

Serhat Samancı1, Muhammet Köşker1, Muhittin Çelik1, Eşref Araç2
1Diyarbakir Children State Hospital Departement Of Pediatry-diyarbakir Turkey
2Gazi Yaşargil Traning And Research Hospital Departament Of İnternal Medicine, Diyarbakir Turkey

INTRODUCTION: Acute gastroenteritis, is a major cause of mortality and morbidity especially in children who live at developing countries. In this study, it was aimed to determine the frequency of rotavirus, who were referred to our hospital with the compliant of acute diarrhea.
METHODS: This study has been performedwith children age 0-18 years old who applied to our hospital between January 2010 and December 2015. Stool samples which were taken immediately sent to the microbiology laboratory in sterile, closed containers. The results of the samples studied with the microelements method (Triturus-Biomerieux) were evaluated by chi-square analysis in the SPSS 13.0 statistical program.
RESULTS: 55035 patients stool specimens were studied and 31842 patients (57.8%) were male. Rotavirus positivity was detected at 7783 (14.1%) of cases. 14.2% of the male patients were found to have the rotavirus, while this rate were 14.0% in the female. There was no statistically significant difference in the frequency of rotavirus in both genders. Rotavirus infection in children aged 1-6 years old were observed significantly more common than other age groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rotavirus, which causes significant mortality and morbidity all over the world, is still high as 14%. We believe that an effective vaccination program may reduce rotavirus infection.

Keywords: Acute Gastroenteritis, Diarrhea, Rotavirus

Serhat Samancı, Muhammet Köşker, Muhittin Çelik, Eşref Araç. Frequency of Rotavirus Infection In Children With Acute Gastroenteritis. Van Med J. 2018; 25(4): 441-444

Sorumlu Yazar: Serhat Samancı, Türkiye
LookUs & Online Makale