E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Latanoprost ile Bimatoprostun Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Göz İçi Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2008; 15(2): 40-43

Latanoprost ile Bimatoprostun Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Göz İçi Basıncı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Hümeyra Yıldırım Can1, Erdal Yüzbaşıoğlu2, Betül Çakmak Tuğcu3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, VAN
2Bilim Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları. AD, İstanbul
3Uzm. Dr. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

Amaç: İki farklı prostaglandin analoğu olan latanoprost ile bimatoprostun göz içi basıncını düşürme etkinlikleri ile oküler yan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimiz Glokom biriminde primer açık açılı glokom (PAAG) tanısı alıp tedaviye başlanan ve takip edilen hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar Latanoprost ve Bimatoprost medikasyonuna göre 2 gruba ayrıldı. Birinci grupta 25 hastanın 50 gözü, 2. grupta 22 hastanın 42 gözü çalışma kapsamına alındı. Olgular göz içi basınç değişiklikleri, pakimetrik ölçümleri, görme alanları, oküler ve sistemik yan etkileri, kombine tedaviye geçiş ve cerrahi tedaviye gereksinimleri açısından değerlendirilip karşılaştırıldı. Takip süresi dokuz aydı. İstatiksel yöntem olarak ki-kare ve one-way Anova kullanıldı. Bulgular: Her iki grupta da göz içi basıncında (GİB) başlangıç değerlere göre anlamlı düşüş elde edildi. Grup 1’deki (Latanoprost) GİB’de ortalama %23.72’lik bir düşüş (5.84 mmHg; SD:2.42) tespit edildi. Bir hastada (%4) batma hissi, bir hastada (%4) kızarıklık, bir hastada (%4) kirpik uzaması, beş hastada (%20) kombine tedaviye geçiş, iki hastada (%8) trabekülektomi gerekliliği duyuldu. Grup 2’de (Bimatoprost) GİB’de ortalama %25.68’lik düşüş (6.00 mmHg, SD:2.7) elde edildi. Altı hastada (%28.57) batma hissi, beş hastada (%23.80) kızarıklık, bir hastada (%4.76) kirpik uzaması, iki hastada (%9.52) ilaç değiştirme zorunluluğu oldu, üç hastada (%14.28) kombine tedaviye geçildi. Hiçbir hastada trabekülektomi gereği olmadı. Sonuç: Her iki prostaglandin analoğu da primer açık açılı glokomu olan olgularda göz içi basıncını etkin bir şekilde düşürmektedir. Yan etkiler açısından latanoprostun daha iyi tolere edildiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Latanoprost, bimatoprost, primer açık açılı glokom, göz içi basıncı

Comparison of The Effect of Latanoprost And Bimatoprost on intraocular Pressure In Primary open Angle Glaucoma

Hümeyra Yıldırım Can1, Erdal Yüzbaşıoğlu2, Betül Çakmak Tuğcu3
1Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD, VAN
2Yrd. Doç. Dr. Bilim Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları. AD, İstanbul
3Uzm. Dr. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

Aim: To compare efficacy of latanoprost and bimatoprost on lowering intraocular pressure (IOP) and ocular side effects in primary open angle glaucoma. Materials and Methods: Patients from our out-patient clinic with primary open angle glaucoma were evaluated retrospectively. They were divided into two groups to be treated with latanoprost or bimatoprost. Fifty eyes of 25 patients in the first group and 42 eyes of 22 patients of the second group were included. Data for changes in intraocular pressure, pacimetric measurements, ocular and systemic adverse events, visual field tests, and combined therapy and trabeculectomy requirement were evaluated and compared. Mean follow-up period was 9 months. Chi- square and one-way Anova was used for statistical analysis. Results: Significant IOP decrease was found in both groups compared to the baseline measurements. In group 1 the mean reduction in IOP from baseline was %23.72 (5.84 mmHg; SD: 2.42). One patient (4%) complaint of foreign body sensation, one patient (4%) of conjuntival hyperemia and one patient (4%) of hypertrichosis. In five patients (20%) a change to combined therapy and in two patients (8%) trabeculectomy was necessary. In group 2 the mean reduction in IOP from baseline was % 25.68 (6.00mmHgD:2.7). Six patients (28.57%) complaint of foreign body sensation, five patients (23.80%) of conjuntival hyperemia and one patient (4.76%) of hypertrichosis. In two patients a change in medication was required because of ocular symptoms. In three patients combined therapy was necessary. No patient needed trabeculectomy. Conclusion: Both drugs showed statistically significant IOP lowering effect in primary open angle glaucoma but in respect to ocular side effects latanoprost was more tolerable than bimatoprost.

Keywords: Latanoprost, bimatoprost, primary open angle glaucoma, intraocular pressure

Hümeyra Yıldırım Can, Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Çakmak Tuğcu. Comparison of The Effect of Latanoprost And Bimatoprost on intraocular Pressure In Primary open Angle Glaucoma. Van Med J. 2008; 15(2): 40-43
LookUs & Online Makale