E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Hodgkin Hastalığında Otoimmün Hemolitik Anemi ve Evans Sendromu: İki Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(2): 84-87

Hodgkin Hastalığında Otoimmün Hemolitik Anemi ve Evans Sendromu: İki Olgu Sunumu

Cengiz Demir1, Murat Atmaca2, Eyüp Taşdemir3, Mustafa Yılmaz3, İmdat Dilek4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
2YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Hematoloji BD. Van
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara

Hodgkin lenfomaya eşlik eden coombs pozitif otoimmün hemolitik anemi ilk olarak 1967 yılında tanımlanmıştır. Hodgkin lenfoma otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeni birlikteliği nadirdir. Otoimmün hemolitik anemi Hodgkin lenfomadan önce, tanı sırasında veya tanıdan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Burada 16 yaşında, servikal lenfadenopati ve hemolitik kriz ile başvuran ve otoimmün hemolitik anemi tanısı alan ve 34 yaşında 2 yıl önce noduler sklerozan tip hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi edilen ve kliniğimize trombositopeni ve hemolitik anemi ile yatırılıp evans sendromu tanısı konulan iki kadın olgu sunuldu. Birinci olgu immünsüpresif ve splenektomi tedavilerine dirençliydi. Olguda hemolitik anemi nedeni ile splenektomi yapıldıktan sonra portal ven trombozu gelişti. Hodgkin lenfoma tanısı sonrası uygulan kemoterapi ile hastanın hemolitik anemisi düzeldi. İkinci olgu immunsüpresif tedaviye cevap verdi. Lenfoma nüksü açısından değerlendirilen hastada nüks saptanmadı. Sonuç olarak; bu olgular bize nadir de olsa otoimmün hemolitik anemi ve trombositopenin hodgkin lenfoma ile birlikte veya hastalık remisyona girdikten sonra görülebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, trombositopeni, hodgkin lenfoma

Autoimmune hemolytic anemia and evans syndrome in hodgkin’s disease: Report of two cases

Cengiz Demir1, Murat Atmaca2, Eyüp Taşdemir3, Mustafa Yılmaz3, İmdat Dilek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Hematoloji BD. Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Endokrinoloji BD. Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Hematoloji BD. Van
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara

Coombs positive autoimmune hemolytic anemia, accompanied to Hodgkin’s lymphoma, was firstly defined in 1967. Hodgkin’s disease along with autoimmune hemolytic anemia is rare. Autoimmune hemolytic anemia may appear before Hodgkin’s disease, during the diagnosis, or years after the diagnosis. Here, two women cases, one of 16-year-old applying with cervical lymphadenopathy and hemolytic crisis and receiving autoimmune hemolytic anemia diagnosis and the other 34-year-old, two years ago treated with diagnosis of nodular sclerosing type of Hodgkin’s lymphoma with thrombocytopenia and hemolytic anemia (Evans syndrome) were presented. The first case was resistant to the immunosuppressive treatment and splenectomy. Because of the hemolytic anemia, portal vein thrombosis developed after the splenectomy. After the diagnosis of Hodgkin’s disease, hemolytic anemia of the patient improved after chemotherapy. The second case responded to the immunosuppressive treatment. The patient was evaluated for lymphoma recurrence and no recurrence was determined. In conclusion; these cases show that during the diagnosis or after the remission of Hodgkin’s lymphoma, autoimmune hemolytic anemia and thrombocytopenia can be seen.

Keywords: Autoimmune hemolytic anemia, thrombocytopenia, hodgkin’s lymphoma

Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir, Mustafa Yılmaz, İmdat Dilek. Autoimmune hemolytic anemia and evans syndrome in hodgkin’s disease: Report of two cases. Van Med J. 2013; 20(2): 84-87
LookUs & Online Makale